Košík

Spracovanie osobných údajov a Cookies

Spracovanie osobných údajov a Cookies

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás Váš záujem o našu webovú stránku zeppelin.sk (“webová stránka“) a preto by sme Vám chceli jej navštevovanie čo najviac spríjemniť. Za prevádzku tejto webovej stránky a za spracovanie Vašich osobných údajov prostredníctvom nej zodpovedá Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14604/5, 974 05 Banská Bystrica – Kráľová, IČO: 31579710, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1004/S

Okrem pohodlného a efektívneho používania je pre nás prioritou ochrana Vašich osobných údajov. Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitým bodom, ktorý zohľadňujeme vo všetkých našich obchodných procesoch.

Osobné údaje, ktoré získavame pri navštevovaní našej webovej stránky, preto neustále spracúvame podľa príslušných ustanovení o ochrane osobných údajov.

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás informujeme o tom, ktoré osobné údaje od Vás získavame a ukladáme, keď navštívite našu webovú stránku alebo keď využijete naše služby ponúkané prostredníctvom webovej stránky. Okrem toho získate informácie, ako a na základe ktorých právnych noriem sa Vaše údaje používajú, aké práva máte vzhľadom na používanie Vašich údajov a ktoré kontaktné miesta sú Vám k dispozícii.

1. Spracovanie osobných údajov a jeho účel

1.1 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, čl. 4 č. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EU č.2016/679 (ďalej iba GDPR). Patria sem informácie ako napr. Vaše meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Údaje, ktoré sa nevzťahujú na Vašu osobu, ako napr. štatistické alebo anonymné údaje, sa za osobné údaje nepovažujú.

1.2 Aké údaje získavame?

Okrem IP-adresy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne napr. v rámci registrácie, pri zaslaní žiadosti o zamestnanie, o zaslanie informácií, pri otázkach prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke ako aj v súvislosti s uzavretím alebo uskutočnením obchodu. Získavame od Vás konkrétne tieto osobné údaje:

1.2.1 Počas návštevy našej webovej stránky

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez udania vašej identity. Po spustení našej webovej stránky však prehliadač, ktorý používate, automaticky odošle informácie serveru našej webovej stránky, kde sa dočasne uložia v log súbore. Prostredníctvom týchto informácií nedochádza k prezradeniu Vašej identity.

Bez Vášho pričinenia takto získame tieto údaje, ktoré sa šesť mesiacov uchovávajú a potom automaticky vymažú:

 • IP adresa pristupujúceho počítača,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • použitý prehliadač, príp. operačný systém Vášho počítača,
 • webové stránky, prostredníctvom ktorých sa systém používateľa dostal na našu webovú stránku (referrer),
 • webové stránky, ktoré systém  používateľa otvára  prostredníctvom  našej webovej stránky.

Získavanie a spracúvanie týchto údajov umožňuje využívanie našej webovej stránky (nadviazanie spojenia). Tieto údaje sa ukladajú výlučne z technických dôvodov a nikdy sa nepriraďujú konkrétnej osobe. Právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho sa spomínané údaje získavajú na zabezpečovanie bezpečnosti a stability systémov, ako aj na technickú administráciu sieťovej infraštruktúry. Príslušným právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Osobné údaje spracúvame s cieľom správne nastaviť fungovanie našej webovej stránky ako aj komunikácie, ktorá prostredníctvom nej pre- bieha. Nevyvodzujeme spätné závery o Vašej osobe.

Ďalej na našej webovej stránke využívame cookies ako aj nástroje na analýzu webu. (pozri kapitolu 2.).

1.2.2 Pri vytvorení zákazníckeho účtu

Pre určité služby alebo dodávky Vám ponúkame možnosť zaregistrovať sa na našej webovej stránke a vytvoriť si na nej zákaznícky účet. Nato musíte uviesť tieto povinné údaje:

 • názov firmy,
 • titul, krstné meno, priezvisko, kontaktnú osobu,
 • adresu (ulicu, číslo domu, poštové smerové číslo),
 • platné telefónne číslo,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • daňové identifikačné číslo.

Vaše osobné údaje na zákazníckom účte ukladáme s cieľom poskytnúť Vám jednoduchšie, rýchlejšie a osobnejšie vykonávanie rôznych operácií, akými sú predovšetkým nákupy tovarov a služieb, plánovanie a/alebo zabezpečenia prenájmu. Údaje, ktoré zadáte v rámci registrácie, okrem toho použijeme na overenie identity. Právny základ v tomto prípade predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Ako uvádzame vyššie, pokiaľ Vaše údaje spracúvame preto, aby sme Vám sprístupnili funkcie našej webovej stránky, ste zmluvne zaviazaný nám tieto údaje poskytnúť. Bez týchto údajov Vám funkciu zákazníckeho účtu poskytnúť nedokážeme.

Prístup k Vášmu zákazníckemu účtu získate prostredníctvom e-mailu spolu s heslom, ktoré si sami vyberiete.

1.2.3 Pri prihlásení sa na odber nášho newslettera

Na našej webovej stránke môžete udeliť súhlas s odberom spravodajcu (newsletter). Na prihlá- senie sa k odberu elektronického spravodajcu používame metódu takzvaný Double Opt-in, tzn. že Vám najskôr zašleme neutrálny e-mail pre potvrdenie Vášho prihlásenia. Právny základ na spracovanie týchto údajov tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Bez poskytnutia Vašich údajov Vám nebudeme vedieť spravodajcu zasielať.

Na pravidelné zasielanie spravodajcu používame výlučne Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno (ak ste ho poskytli), aby sme Vám pravidelne zasielali spravodajcu a iné informácie (napr. Ponuky).

Na konci každého spravodajcu je umiestnený odkaz, prostredníctvom ktorého sa môžete kedykoľvek odhlásiť z nášho zoznamu. Okrem toho sa môžete odhlásiť aj zaslaním e-mailu na osobneudaje-sk@zeppelin.com . Týmto odvoláte súhlas so zasielaním našich spravodajcov. Udelený súhlas môžete kedykoľvek natrvalo odvolať bez toho, aby malo odvolanie súhlasu vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo realizované v minulosti a vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

1.2.4 Pri využití kontaktného formulára

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára, ktorý je pre Vás pripravený na našej webovej stránke. Aby sme mohli odpovedať na Váš dopyt, musíte uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • platné telefónne číslo (voliteľné, ak si želáte dostať telefonickú odpoveď).
 • región

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári získavame s cieľom identifikovať žiadateľa a odborne odpovedať na dopyt a to takou formou, o ktorú prejavil žiadateľ záujem. Právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Ako uvádzame vyššie, ak Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom prijať a spracovať Vašu žiadosť, ste zmluvne povinný, nám tieto údaje poskytnúť. Bez týchto údajov nedokážeme prijať a spracovať Vaše dopyty.

2. Cookies a sociálne pluginy

 

2.1 Cookies

Na našej webovej stránke sa nachádzajú súbory cookie. Sú to malé dátové súbory, ktoré Váš prehliadač automaticky vytvára a ukladá do Vášho koncového zariadenia (počítač, notebook, tablet, mobilný telefón a i.), keď navštívite našu webovú stránku.

Cookies slúžia na to, aby sme Vám sprehľadnili našu ponuku. Preto využívame takzvané do- časné cookies, (Session-Cookies) aby sme rozpoznali, že ste už jednotlivé podstránky našej webovej stránky navštívili, alebo že ste sa už prihlásili do Vášho zákazníckeho účtu. Po opustení stránky sa niektoré súbory automaticky vymažú, niektoré však zostanú a môžete ich odstrániť manuálne v nastavení prehliadača.

Okrem toho používame na zabezpečenie jednoduchšieho fungovania stránky aj trvalé cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšiu dobu. Ak opätovne navštívite našu webovú stránku s cieľom využiť naše služby, automaticky rozoznáme, že ste nás už navštívili, čo ste zadávali prípadne nastavovali, aby ste to nemuseli zadávať ešte raz.

Právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem využívať súbory cookies s cieľom optimalizovať nastavenia webovej stránky pre vaše koncové zariadenie tak, ako to už bolo opísané vyššie, a prispôsobiť používateľské rozhranie.

Pomocou súborov cookies taktiež analyzujeme využívanie našej webovej stránky a optimalizu- jeme naše ponuky, aby sme Vám zobrazovali len relevantné informácie. Ak našu stránku opä- tovne navštívite, súbory cookies nám umožnia automaticky rozpoznať, že ste na našej stránke už boli. Tieto súbory cookies sa po stanovenom období automaticky vymažú. Právny základ na používanie cookies predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem spracúvať údaje za účelom realizácie prieskumu trhu a zobrazovania individuálne reklamy.

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies. Váš prehliadač si však môžete nakonfigurovať tak, aby sa do vášho počítača súbory cookies neukladali alebo aby sa pred uložením nového súboru cookies vždy zobrazilo upozornenie. Úplná deaktivácia súborov cookies však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

2.2 Google Analytics

Google Analytics používame nato, aby naša webová stránka zodpovedala potrebám používa- teľov a aby sme ju mohli neustále optimalizovať. Ide tu o službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. https://www.google.sk/intl/sk/about/ . V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizo- vané používateľské profily a používajú súbory cookies. Informácie, ako

 • typ a verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • odkazujúca adresa URL (predchádzajúca navštívená stránka),
 • názov hostiteľa prístupového počítača (IP adresa),
 • čas dopytu servera,

vygenerované súborom cookie, ktoré nám poskytujú informácie o tom, ako používate webovú stránku, sa prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Informácie sa použí- vajú na analýzu využívania našej webovej stránky, na vypracovanie správ o aktivite na stránke a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním stránky a internetu za účelom prieskumu trhu a úpravy stránky zodpovedajúcej potrebám používateľov. Tieto informácie sa poskytujú aj tretím stranám, ak to požaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto informácie na zá- klade poverenia. Vaša IP adresa nebude v žiadnom prípade spájaná so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje spoločnosť Google. IP adresy sú anonymizované, a nedajú sa priradiť (mas- kovanie IP adresy).

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozor- ňujeme však na to, že ani v tomto prípade nebudete môcť celkom využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť zberu dát, ktoré vygeneroval súbor cookie a ktoré sa vzťahujú na využívanie stránky (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete Browser add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Namiesto Browser add-on, hlavne pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, mô- žete zabrániť zberu dát aj pomocou Google Analytics kliknutím na odkaz na konci tohto doku- mentu. V tomto prípade sa použije súbor opt-out cookie, ktorý zabráni spracovaniu Vašich osob- ných údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-out cookie platí len v tomto prehliadači a len pre našu webovú stránku. Tento súbor sa uloží vo Vašom zariadení. Ak v tomto prehliadači vymažete súbory cookies, tak musíte nanovo nainštalovať opt-out cookie.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete v pomoc- níkovi Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Máme oprávnený záujem používať Google Analytics s cieľom upraviť stránku tak, aby zodpo- vedala potrebám, vypracovať štatistickú analýzu, ako aj efektívne zobrazovať reklamu na našu stránku. Právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

2.3 Sociálne pluginy: Facebook

Na našej webovej stránke môžete nájsť sčasti integrované takzvané sociálne pluginy sociálnej siete Facebook, ktorú rozpoznáte podľa loga tejto sociálnej siete:

Sociálnu sieť Facebook prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Prehľad o pluginoch Facebooku a ich vzhľade nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Na našej webovej stránke však nepoužívame pluginy priamo od uvedených sociálnych sietí. Naše tlačidlá na zdieľanie obsahov cez sociálne siete sú implementované prostredníctvom soft- véru “Shariff”. Údaje sa prevádzkovateľom daných sociálnych sietí prenesú až vtedy, keď klik- nete na tlačidlá.

Rôzne údaje sa prenesú do sociálnej siete až po kliknutí na dané tlačidlo. Môže tu ísť napríklad o tieto údaje:

 • dátum a čas návštevy webovej stránky
 • URL webovej stránky, na ktorej sa návštevník nachádza
 • URL webovej stránky, ktorú návštevník predtým navštívil
 • použitý prehliadač
 • použitý operačný softvér
 • IP adresa návštevníka

Keď navštívite našu webovú stránku počas toho, ako ste prihlásený vo svojom účte danej so- ciálnej siete, tak poskytovateľ môže prepojiť Vašu návštevu stránky s Vašim účtom na sociálnej sieti. Ak využívate funkcie plugin (napr. kliknete na tlačidlo „páči sa mi to“, zanecháte komentár), tak sa tieto informácie z Vášho prehliadača taktiež prepoja s danou sociálnou sieťou a príp. sa tam uložia. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšieho spracovania a využívania osob- ných údajov prostredníctvom siete Facebook nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločností Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

2.4 Zobrazovanie videí (YouTube)

Na niektorých miestach našej webovej stránky sú vložené videá, ktoré poskytla tretia strana. Ide tu o videá platformy „YouTube“. YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Am- phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri zobrazovaní videí používa poskytovateľ „rozšírenú ochranu osobných údajov“. V dôsledku čoho sa vo Vašom počítači po kliknutí na video uloží súbor cookie, ktorý využíva spoločnosť YouTube na zber dát, a môže sa tým taktiež vyvolať iný proces zberu a spracovania osobných údajov, na ktorý nemáme žiaden vplyv.

Ak máte na YouTube založený účet a ste v ňom počas aktivovania tlačidla YouTube na našej stránke prihlásený, tak môžu byť obsahy našej webovej stránky, ktoré súvisia s Vašou náv- števou, po zakliknutí videa priradené k Vášmu účtu na YouTube. Ak tomu chcete zabrániť, tak sa musíte odhlásiť z Vášho účtu na stránke YouTube ešte pred tým, než navštívite našu stránku a pozriete si videá.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Ak si neželáte prenos osobných údajov na server YouTube, tak nespúšťajte pripojené videá.

3. Spracovanie osobných údajov pri vyplnení elektronického formulára o prijatie do pracovného pomeru

Ponúkame Vám možnosť jednoduchého podania žiadosti o prijatie do pracovného pomeru prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je spravovaný serverom Profesia.sk, teda spoločnosťou Profesia, spol. s r.o.

Vaše osobné údaje bude v súvislosti s výberovým konaním a s cieľom obsadiť pracovnú pozíciu spracúvať tá pobočka spoločnosti Zeppelin.

Ak v rámci výberového konania bude potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje uvedené v žia- dosti o prijatie do zamestnania nadriadeným špecializovaných oddelení alebo zamestnancom personálneho oddelenia iných spoločností skupiny Zeppelin, tak Vás vopred požiadame o súh- las s poskytnutím týchto údajov. Právnym základom je v tomto prípade Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. GDPR, ktorý môžete kedykoľvek natrvalo odvolať.

V zásade uprednostňujeme podávanie žiadostí prostredníctvom elektronického formulára. Je to rýchlejšie a uľahčuje to administratívu. Vo výnimočných prípadoch akceptujeme žiadosti podá- vané e-mailom alebo poštou. Zamestnanec personálneho oddelenia spoločnosti skupiny Zeppelin ich ihneď po doručení manuálne zaeviduje do systému (E-Recruting System), takže aj na tieto žiadosti o zamestnanie sa budú vzťahovať pokyny o ochrane osobných údajov.

Ako uvádzame vyššie, ak Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom spracovať Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania, tak nie ste povinný nám tieto údaje poskytnúť. Bez Vašich údajov však Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania nedokážeme spracovať.

4. Bezpečnosť údajov

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uložené, pred zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením, príp. pred neoprávneným prístupom. Vzhľadom na technologický vývoj sa sna- žíme naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšovať.

5. Aktuálnosť a zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Najaktuálnejšia verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov je Vám kedykoľvek k dispozícii na našej webovej stránke https://zeppelin.sk/o-nas/spracovanie-osobnych-udajov-a-cookies. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je v súčasnej dobe platné a môžeme ho na tejto stránke kedy- koľvek upraviť a aktualizovať. Odporúčame Vám preto, aby ste občas navštívili našu stránku, a oboznámili sa s aktualizáciami vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

6. Práva dotknutých osôb

Vám, ako dotknutej osobe, prislúchajú v zmysle GDPR tieto práva. Ak chcete uplatniť tieto práva, tak nás neváhajte kontaktovať na:

6.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR nás môžete požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. Po- kiaľ áno, tak máte právo od nás požadovať bližšie informácie uvedené v čl. 15 ods. 1 písm. a- h, ako aj v ods. 2 GDPR.

6.2 Právo na opravu

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov, po- kiaľ sú Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, nesprávne alebo neúplné.

6.3 Právo na obmedzenie spracúvania

Za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Toto právo vzniká hlavne vtedy, keď napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré je potrebné na overenie správnosti údajov, ako aj v prípade, keď nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov a žiadate len obmedzenie ich používania; ďalej v prípade, keď už osobné údaje nebudú potrebné na spracovanie, ale budete ich potrebovať Vy na uplatňovanie, dokazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ako aj vtedy, keď ešte ne- bude isté, či si nárok úspešne uplatníte.

6.4 Právo na vymazanie

Za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR môžete požiadať o okamžité vymazanie Vašich osob- ných údajov. Tieto podmienky predpokladajú najmä právo na vymazanie, ak osobné údaje po- trebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané a v iných prípadoch už nie sú potrebné, rovnako ako v prípade neoprávneného spracovania, existencia rozpore alebo povinnosti na výmaz podľa práva EÚ alebo práva členského štátu EÚ, ktorému podliehame.

6.5 Právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám po- skytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte v rámci čl. 20 ods. 1 GDPR právo na to, aby sme tieto údaje preniesli tretej strane, ktorého kontaktné údaje nám poskytnete.

6.6 Právo namietať

Podľa čl. 21 GDPR máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek na- mietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR. Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme ne- vyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami, prá- vami a slobodami, alebo ak preukážeme, že spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6.7 Odvolanie súhlasov

Taktiež máte právo na trvalé odvolanie súhlasu súvisiaceho s ochranou osobných údajov, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7. Automatizované individuálne rozhodovanie alebo opatrenia zamerané na profilovanie

Na spracovanie osobných údajov nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie – vrátane profilovania.

8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia práv, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s uplatniteľným právom na ochranu osobných údajov. Príslušným dozorným orgánom pre našu spoločnosť je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej re- publiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. S dozorným orgánom môžete komuniko- vať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy uvedenej na stránke úradu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk .

9. Doba uchovávania osobných údajov/vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme hneď, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa podľa vyššie uvedených bodov získavali alebo spracúvali, iba ak by bolo uloženie Vašich osobných údajov nutné z hľadiska právnych záväzkov.

Pri jednotlivých osobitných kategóriách osobných údajov platia tieto lehoty uchovávania (pričom Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšiu dobu, ak nám to určujú zákonom stanovené lehoty uchovávania údajov):

 • Údaje získané s cieľom vytvoriť zákaznícky účet uchovávame tak dlho, kým je zriadený zákaznícky účet. Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vášho účtu a osobných údajov, ktoré sú v ňom uložené. Môžete si ho vymazať v nastaveniach Vášho účtu alebo zašlite e-mail na osobneudaje-sk@zeppelin.com so žiadosťou o vymazanie. Po vymazaní Vášho zákazníckeho účtu sa Vaše osobné údaje zablokujú, nebudú sa dať viac spracúvať a následne sa vymažú, iba ak by ste dali súhlas na ich ďalšie uchovávanie.
 • Osobné údaje, ktoré sme získali na základe realizácie konkrétnej zmluvy, uchovávame po  dobu piatich rokov od úplného splnenia vzájomných zmluvných povinností a ná- sledne sa na konci daného roka automaticky vymažú.
 • Ak ste sa prihlásili na odber nášho informačného spravodajcu (newsletter), tak osobné údaje, ktoré sme získali s cieľom zasielať spravodajcu, uchovávame dovtedy, kým sa z jeho odberu neodhlásite.
 • Osobné údaje získané s cieľom použiť kontaktný formulár sa po vybavení Vášho dopytu automaticky vymažú do šiestich mesiacov, iba ak by ste dali súhlas na ich ďalšie ucho- vávanie.
 • Ak ste sa v našej spoločnosti uchádzali o zamestnanie podaním elektronického formu- lára v rámci elektronického výberového konania, tak Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vaše osobné údaje budú uchované aj naďalej len v prípade, že Vás po ukončení výberového konania prijmeme do zamestnania a Vaše osobné údaje sa už ako údaje zamestnanca prevedú z elektro- nického systému do príslušného personálneho administratívneho systému, alebo v prí- pade, že ste výslovne požiadali o dlhšie uchovanie osobných údajov.

10. Zmeny účelu spracovania

Vaše osobné údaje sa môžu spracovať na iný než uvedený účel len v tom prípade, ak to povoľuje právny predpis alebo ak ste súhlasili so spracovaním osobných údajov na iný účel. V prípade ďalšieho spracovania na iný účel, než ten, na základe ktorého sme údaje pôvodne získali, Vás budeme pred ďalším spracovaním informovať o týchto účeloch a poskytneme Vám k tomu všetky relevantné informácie.

11. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám/príjemca osobných údajov

Nami získané a uložené osobné údaje nepredávame, neobchodujeme s nimi, neprenajímame ich a ani ich nijak inak neposkytujeme tretím stranám. Iné podmienky platia vtedy, keď nás k tomu zaväzuje zákon. Osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám napr. s cieľom uplatniť, preu- kázať alebo obhajovať právne nároky, objasniť protiprávne využívanie našej webovej stránky alebo s cieľom súdneho stíhania (ak existujú konkrétne dôvodné podozrenia protizákonného, prí- padne zneužívajúceho konania). Údaje môžeme poskytnúť aj vtedy, ak to je potrebné na uplat- nenie podmienok používania alebo iných dohôd. Okrem toho sme zo zákona povinní, poskytnúť informácie určitým verejným inštitúciám, pokiaľ o to požiadajú. K nim patria orgány činné v trest- nom konaní, inštitúcie zaoberajúce sa protiprávnym konaním, na základe ktorého môžu uložiť pokutu a daňové úrady. Tieto údaje poskytujeme na základe nášho oprávneného záujmu zabrániť zneužitiu, stíhať trestné činy a zabezpečiť, uplatniť a presadiť nároky. Právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Vaše  osobné  údaje  poskytujeme  aj  vtedy,  ak  ste  s tým  súhlasili.  Právny  základ  tu  tvorí čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Ponuka našich produktov a služieb je závislá od externých spoločností a externých poskytovate- ľov služieb („spracovateľ“), s ktorými sme v zmluvnom vzťahu. V takýchto prípadoch sa osobné údaje poskytujú týmto spracovateľom, aby sme im umožnili ďalšie spracovanie. Týchto spraco- vateľov si starostlivo vyberáme a pravidelne ich kontrolujeme, aby sme sa uistili, že Vaše súkro- mie ostáva zachované. Spracovatelia môžu použiť údaje len na účel, ktorý sme stanovili a záro- veň sú zmluvne zaviazaní pracovať s Vašimi osobnými údajmi výlučne na základe vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ako aj nemeckého zákona o ochrane osobných údajov.

Využívame týchto spracovateľov:

 • Poskytovatelia služieb zasielania našich elektronických newsletterov, ktorí sčasti sídlia aj v USA.
 • Poskytovatelia služieb, ktorí vyhodnocujú a analyzujú využívanie našej webovej stránky a ktorí taktiež sčasti sídlia v USA.
 • Poskytovatelia služieb a reklamní partneri, ktorí nám pomáhajú pri personalizovaní našich marketingových akcií, našej webovej stránky, ako aj našich služieb a ktorí taktiež sčasti sídlia v USA.
 • Poskytovatelia sociálnych pluginov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, so sídlom v USA.

Prenos osobných údajov poskytujeme zmluvným spracovateľom na základe čl. 28 ods. 1 GDPR, a na základe okolností, že Vaše práva a záujmy o ochranu Vašich osobných údajov neprevažujú tieto skutočnosti, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pokiaľ to bude potrebné, tak Vás požiadame o súhlas, aby sme mohli poskytnúť Vaše osobné údaje spracovateľovi. V tom prípade bude právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. GDPR.

Niektorí z menovaných príjemcov spracúvajú Vaše osobné údaje aj v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“).

Aby sme mohli zabezpečiť ochranu Vašich osobných práv aj v rámci tohto prenosu osobných údajov, využívame pri úprave zmluvných vzťahov s príjemcami v tretích krajinách štandardné zmluvné doložky Komisie EU podľa čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR.

Kontaktné údaje/zodpovedná osoba

Ak chcete zisťovať informácie o Vašich osobných údajoch, požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo ich zablokovať, príp. vymazať, alebo ak máte ďalšie otázky súvisiace s používaním Vašich osobných údajov, tak môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Zeppelin CZ s.r.o.

pověřenec pro ochranu osobních údajů Lipová 72

25170 Modletice

Tel: 00420 266 015 111

E-mail: osobniudaje-cz@zeppelin.com, alebo

E-mail: osobneudaje-sk@zeppelin.com

Dbajte, prosím na to, že Vám vieme poskytnúť informácie iba vtedy, keď nám poskytnete Vaše celé meno a priezvisko, Vašu aktuálnu a prípadne aj starú adresu, Váš dátum narodenia a e- mailovú adresu. Tieto údaje slúžia výlučne na porovnanie a zaručujú Vám, že neoprávnené tretie strany nezískajú Vaše osobné údaje. Užitočné a nápomocné, ale nie nutné, je aj uvedenie čísla ponuky, procesu a/alebo čísel zmlúv, ktoré sme Vám oznámili. Takto dokážeme príslušné údaje čo najskôr identifikovať.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Facebook - stránka pre fanúšikov

 

 

 

Odber noviniek
Ďakujeme, na dokončenie registrácie kliknite na odkaz
odoslaný na váš email
Zadaný e-mail už existuje
Nepodarilo sa pridať e-mail
Kontaktovať predajcu
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.