Košík

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky vernostného programu pre zákaznikov

1. Vernostný program

 1. Vernostný program je program, ktorý spoločnosť Zeppelin SK s.r.o., (ďalej len „Zeppelin SK“ alebo „ZSK“) so sídlom Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica, IČO: 31579710, ponúka osobám, ktoré nakúpia v spoločnosti ZSK náhradné diely (ďalej len „vernostný program“). Cieľom vernostného programu, je odmeniť zákazníkov, a to za nákup náhradných dielov v spoločnosti ZSK.
 2. Účasť vo vernostnom programe je bezplatná. Účastníkom programu môže byť len zákazník spoločnosti ZSK; zákazníkom spoločnosti ZSK je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má so ZSK zmluvný vzťah. Konanie zákazníka navonok upravuje zákon. Osoba vystupujúca v mene zákazníka, je povinná predložiť o tom hodnoverný dôkaz.
 3. Zákazník spoločnosti ZSK sa stáva účastníkom vernostného programu momentom akceptácie zo strany ZSK riadne vyplneného a zdokladovaného registračného formulára.
 4. Pre účasť vo vernostnom programe platia tieto Všeobecné podmienky.
 5. Vernostný program pre zákazníkov začal 01.01.2021 a platí do odvolania.

2. Registrácia

 1. Za riadne vyplnený registračný formulár sa považuje formulár spoločnosti ZSK s úplne a pravdivo vyplnenými údajmi a vlastnoručný podpis osoby vypĺňajúcej formulár.
 2. Akceptáciu formulára vykoná spoločnosť ZSK do 1 týždňa odo dňa jeho vyplnenia a odovzdania za- mestnancovi ZSK, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. všetky povinné údaje vo formulári boli vyplnené riadne a pravdivo,
  2. osoba, ktorá odovzdala formulár nie je osobou, ktorá už bola registrovaná,
  3. neexistujú podmienky pre vylúčenie účastníka z vernostného programu podľa bodu 7.2.
 3. Akékoľvek zmeny v údajoch, ktoré sú uvedené v registračnom formulári musia byť okamžite oznámené spoločnosti ZSK, a to písomnou formou na adresu Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica alebo emailom na adresu marketing-sk@zeppelin.com
 4. Momentom akceptácie formulára ZSK zaregistruje zákazníka do vernostného programu a v na to vytvorenom informačnom systéme účastníkovi vytvorí jeho jedinečné konto, na ktoré zbiera kredity alebo z ktorého čerpá kredity.  

3. Zbieranie kreditov

 1. Kredity sa zaznamenávajú po splnení podmienok na získane kreditu. Žiadna fyzická karta sa účastníkovi nevydáva.
 2. Rozlišujú sa kredity:
  1. nazbierané, teda kredity za nákup tovarov a služieb (ďalej len „plnenia“) od ZSK; tieto je možné začať zbierať ihneď po vyplnení registračného formulára; v prípade odmietnutia registrácie nazbierané kredity prepadnú bez náhrady.
  2. pridelené, teda pripísané spoločnosťou ZSK spôsobom a za podmienok stanovených spoločnosťou ZSK v rámci marketingových akcií.
 3. Podmienky na získanie nazbieraných kreditov:
  1. Za každý nákup náhradných dielov v spoločnosti ZSK sa účastníkovi pripíše na jeho konto kredit vo výške 1 % z nákupu náhradných dielov (DPH sa nezapočítava).
  2. Spoločnosť ZSK si vyhradzuje právo percento z nákupu zvyšovať v závislosti od produktu alebo marketingových kampaní. Nazbieraný kredit za nákupy plnení sa na konte účastníka kumuluje bez obmedzenia jeho výšky.
 4. Účastník ma možnosť kedykoľvek požiadať spoločnosť ZSK o sprístupnenie informácie o stave jeho konta.
 5. Spoločnosť ZSK si vyhradzuje právo na voľnú zmenu pravidiel pre prideľovanie kreditov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

4. Nepripísanie kreditu

 1. Kredit nebude účastníkovi vernostného programu pripísaný v nasledujúcich prípadoch:
  1. účastník nezaplatil za plnenia, za ktoré sa pripisuje kredit riadne a včas;
  2. kredit bol získaný v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, najmä ak bol pripísaný spôsobom, ktorý sa považuje za zneužitie mechanizmu vernostného programu;
  3. kredit bol získaný ako následok omylu alebo technickej chyby informačného systému;
  4. kredit sa viaže na transakciu, ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.
 2. Pokiaľ účastník na požiadanie spoločnosti ZSK nepreukáže oprávnenie pripísania kreditov pokladničným dokladom o nákupe tovarov alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným kreditom, spoločnosť ZSK je oprávnená takéto kredity nepripísať.
 3. Ak sa dôvody nepripísania kreditu zistia neskôr (najneskôr však v rámci premlčacích lehôt vzťahujúcich sa na bezdôvodné obohatenie), je ZSK oprávnená pripísané kredity bez náhrady zrušiť. Ak účastník už vymenil kredity, ktoré nemali byť pripísané, a nemá na konte dostatočný stav kreditov na odpísanie, je povinný spoločnosti ZSK nahradiť vzniknuté bezdôvodné obohatenie.

5. Výmena kreditov za tovar

 1. Kredity môže účastník využiť len pri budúcom nákupe náhradných dielov v spoločnosti ZSK. Kredity nie je možné vymeniť za peniaze.
 2. Prevziať plnenie od spoločnosti ZSK môže za účastníka len osoba konajúca v jej mene z titulu svojej funkcie (konateľ, prokurista) alebo osoba výslovne uvedená v registračnom formulári vyplnenom podľa bodu 2 týchto Všeobecných podmienok. Osoba preberajúca plnenie od spoločnosti ZSK je povinná pri čerpaní tohto plnenia sa preukázať platným preukazom totožnosti. Konateľ a prokurista účastníka je oprávnený prevziať plnenie od spoločnosti ZSK bez ohľadu na skutočnosť, či je uvedený v registračnom formulári ako osoba oprávnená vymieňať kredity za tovar. Okrem osôb uvedených v registračnom for- mulári, ako osôb oprávnených vymieňať kredity za tovar a konateľa a prokuristu účastníka, je oprávnená prevziať plnenie od spoločnosti ZSK len osoba, ktorá disponuje plnou mocou udelenou na tieto účely, pričom plná moc musí byť udelená takejto osobe osobou oprávnenou konať v mene účastníka z titulu svojej funkcie (konateľ, prokurista).
 3. Pri žiadosti o poskytnutie plnenia účastník informuje zamestnanca spoločnosti ZSK o svojej požiadav- ke. Zamestnanec spoločnosti ZSK odpíše zodpovedajúce množstvo kreditov patriacich účastníkovi z jeho konta.
 4. Maximálna výška čerpania kreditu v rámci jedného nákupu je 50 % z hodnoty zákazky/nákupu.
 5. O výmenu kreditov za plnenie môže účastník požiadať na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti ZSK.
 6. Platnosť kreditu pripísaného v prospech konta účastníka je kalendárny rok, v ktorom bol kredit pripí- saný. Po uplynutí kalendárneho roka si spoločnosť ZSK vyhradzuje právo kredity na konte účastníka stornovať bez náhrady.

6. Informácie o ochrane osobných údajov

 1. V rámci vernostného programu spoločnosť ZSK vytvára databázu, kde uchováva informácie o účast- níkovi, ktoré tento uviedol v registračnom formulári.
 2. Súčasťou registračného formulára alebo jeho prílohou bude aj súhlas daný účastníkom spoločnosti ZSK so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára a so zberom a spracovaním údajov o jeho obchodných aktivitách vo vzťahu k spoločnosti Zeppelin SK. (ďalej len „osobné údaje“).
 3. ZSK je oprávnený spracovávať osobné údaje za účelom realizácie marketingových aktivít, vytvárania prieskumu a obchodných štatistík, zasielanie obchodných oznámení a ponúk a pozvánok na akcie usporadúvané ZSK (vrátane zasielania obchodných oznámení a ponúk elektronickými prostriedkami) a poskytovania marketingových informácií, to všetko akýmikoľvek prostriedkami komunikácie (najmä e-mailom, telefonicky, SMS správami a poštou) iba na podklade výslovného súhlasu Účastníka.
 4. Ďalej účastník udeľuje súhlas s tým, že ZSK môže osobné údaje spracovávať použitím výhradne au- tomatizovaných postupov, ktoré môžu pre účastníka mať právne účinky alebo sa ho môžu obdobným spôsobom významne dotýkať (automatizované rozhodovanie). To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby boli účastníkom ako zákazníkom ZSK poskytované výhody a ponuky zodpovedajúce ich preferenciám a/alebo záujmom podľa zistených obchodných aktivít. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví účastníci ako zákazníci ZSK obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu vyť dostupné len vybraným účastníkom ako zákazníkom.
 5. Účastník tento súhlas udeľuje počas obdobia, kým je účastníkom vernostného programu a po skončení účastníctva na dobu 5 rokov od posledného obchodného kontaktu alebo účasti na marketingovej alebo inej akcii ZSK, najďalej však do doby jeho odvolania, čo účastník môže urobiť kedykoľvek. Udelením tohto súhlasu účastník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o ochrane osobných údajov a so všetkými právami, ktoré mu s súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany ZSK prináležia.

7. Ukončenie účasti v programe

 1. Účastník ma právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť vo vernostnom programe, a to písomným oznámením o ukončení svojej účasti v ktorejkoľvek pobočke ZSK.
 2. Spoločnosť ZSK má právo ukončiť účasť písomným vypovedaním s účinnosťou ku dňu doručenia účastníkovi v nasledujúcich prípadoch:
  1. účastník zámerne poskytol v registračnom formulári nepravdivé údaje,
  2. účastník zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu,
  3. účastník závažným spôsobom porušil pravidla vernostného programu,
  4. účastník sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť ZSK utrpela škodu alebo inú ujmu.

8. Ukončenie programu a zmeny Všeobecných podmienok

 1. Spoločnosť ZSK si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek ukončiť, doplniť alebo zmeniť, a to na základe oznámenia uverejneného na webovej stránke spoločnosti ZSK.
 2. V prípade predčasného ukončenia vernostného programu bude možné získané kredity uplatniť do doby skončenia vernostného programu.
 3. Spoločnosť ZSK si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky zmeniť alebo doplniť v prípade, že to bude nevyhnutné alebo pre zabezpečenie lepšieho fungovania vernostného programu.
 4. Všetky tieto zmeny musia byť zverejnené v primeranej dobre vopred na webovej stránke spoločnosti ZSK.

9. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok sa stanú úplne alebo čias- točne neplatnými alebo neúčinnými, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanove

Odber noviniek
Ďakujeme, na dokončenie registrácie kliknite na odkaz
odoslaný na váš email
Zadaný e-mail už existuje
Nepodarilo sa pridať e-mail
Kontaktovať predajcu
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Vyplňte, prosím, všetky povinné položky formulára

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies